Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene voorwaarden Gobanna
Artikel 1 – Begripsomschrijving

In deze verkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:
Leverancier/verkoper/ondernemer: Gobanna, zoals nader omschreven in artikel 2, gebruiker van deze verkoopvoorwaarden;
Afnemer/koper: degene in wiens opdracht of voor wiens rekening, dan wel met wie een koopovereenkomst tot levering van zaken en/of diensten wordt gesloten;
Consument: een afnemer/koper die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroep of bedrijf;
Zaken: de te leveren stoffelijke objecten, in het algemeen minicaravans, caravanonderdelen en producten of diensten daaraan gerelateerd;
Partijen: leverancier en afnemer;
Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen afnemer en leverancier betreffende de levering van zaken en/of diensten;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor aanbod en verkoop van zaken, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Webshop: de webpagina die ondernemer hanteert als het georganiseerde systeem voor verkoop op afstand, waarop online goederen of diensten worden aangeboden en verkocht, te vinden op https://www.gobanna.com/webshop/;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Schriftelijk: in geschrift of elektronisch;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Gobanna
Trawlerkade 98
1976 CC IJmuiden
(Postadres: Middenhavenstraat 12, 1976 CL, IJmuiden)

Telefoonnummer: 0255-577481
E-mailadres: info@gobanna.com
KvK-nummer: 34199607
BTW-identificatienummer: NL002040766B32

Artikel 3 – Toepasselijkheid
 1. Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en opdrachten met betrekking tot levering van zaken en diensten door leverancier aan afnemer, met uitzondering van de online verkopen van producten in de webshop (hierop zijn de Algemene verkoopvoorwaarden (webshop) van toepassing). Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer langs elektronische weg beschikbaar gesteld voor kennisneming. Op verzoek van de afnemer kunnen deze ook kosteloos toegezonden worden.
 3. In geval van strijdigheid, prevaleren bijzonder overeengekomen schriftelijke verbintenissen boven deze verkoopvoorwaarden.
 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, of onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 5. Deze voorwaarden kunnen door leverancier te allen tijde kunnen worden gewijzigd en/of aangevuld.
Artikel 4 – Het aanbod
 1. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De omschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Artikel 5 – De offerte
 1. Alle offertes hebben een geldigheidsduur van vier weken, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders vermeld. Ook eventuele aanvullende voorwaarden kunnen op de offerte zelf worden vermeld. De offerte is gebaseerd op de op dat moment geldende prijzen.
 2. Op de offerte wordt minimaal vermeld:
  – de datum van uitgifte van de offerte;
  – een omschrijving van de producten en/of diensten, in het algemeen de minicaravan, caravanonderdelen en producten en/of diensten direct daaraan gerelateerd;
  – de prijs inclusief belastingen;
  – de wijze waarop op de offerte ingegaan kan worden en deze kan worden omgezet in een overeenkomst;
  – eventuele aanvullende voorwaarden of condities die verder nog van toepassing zijn op het aanbod.
 3. Een door de leverancier uitgebrachte offerte kan door de koper slechts in het geheel worden geaccepteerd of afgewezen. Bij samengestelde prijsopgave bestaat voor de leverancier geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
Artikel 6 – De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod leverancier heeft bereikt en er aan de daarbij gestelde voorwaarden is voldaan. Acceptatie moet schriftelijk plaatsvinden. Door acceptatie verenigt de koper zich uitdrukkelijk met toepasselijk verklaring van deze algemene verkoopvoorwaarden.
 2. De schriftelijke overeenkomst bevat een nauwkeurige omschrijving van de afspraken tussen leverancier en afnemer, voldoende gedetailleerd dat voor beide partijen duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die ermee gemoeid zijn. In het bijzonder wordt minimaal op de overeenkomst vermeld:
  – een omschrijving van de te leveren producten en/of diensten, in het algemeen de minicaravan, caravanonderdelen en producten en/of diensten direct daaraan gerelateerd;
  – de prijs inclusief belastingen;
  – de hoogte van de eventuele aanbetaling;
  – de betalingstermijn;
  – de leveringstermijn;
  – de verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst;
  – eventuele aanvullende voorwaarden of condities die verder nog van toepassing zijn op de eventuele overeenkomst.
 3. Leverancier is slechts gebonden aan overeenkomsten, die (evt. middels een tussenpersoon namens haar) met koper zijn gesloten, wanneer zij schriftelijk door leverancier worden bevestigd.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
Artikel 7 – Herroepingsrecht
 1. Bij een overeenkomst op afstand heeft de consument wettelijk het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. De consument maakt dan schriftelijk kenbaar aan de leverancier gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, via email naar info@gobanna.com. Na annulering heeft de consument nogmaals 14 dagen de tijd om het product te retourneren. Het volledige orderbedrag inclusief eventuele verzendkosten wordt dan gecrediteerd. De kosten voor het retour zijn voor rekening van de consument.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te verkopen, dan kan leverancier deze waardevermindering van het product aan consument doorberekenen.
 4. Indien consument na afloop van de in lid 1 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 5. Uitgezonderd op dit herroepingsrecht zijn producten die op maat gemaakt worden. Dit betreft het merendeel van de minicaravans alsmede producten die volgens door de consument aangegeven specificaties worden gemaakt of aangepast. De verkoop is hierbij na succesvolle betaling definitief.
Artikel 8 – De prijs en prijswijzigingen
 1. De prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld, en omvatten alle kosten in verband met de nakoming van de verplichtingen van leverancier.
 2. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende wisselkoersen, invoerrechten, belastingen en heffingen. Indien na totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren, waaronder begrepen de hierboven genoemde factoren, een verhoging ondergaan, is leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Eventuele prijsverhogingen zullen door leverancier onverwijld schriftelijk ter kennis van afnemer worden gebracht.
 3. Indien afnemer bezwaren heeft tegen op grond van dit artikel door leverancier toegepaste prijsverhogingen, dient hij leverancier daarvan binnen 14 dagen na de in het vorige lid van dit artikel bedoelde kennisgeving, schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan de prijsverhogingen door afnemer worden geacht te zijn aanvaard.
 4. Alle prijzen betrekking hebbende op offertes/overeenkomsten van verkoop van producten, dan wel tot het verrichten van diensten, zijn gebaseerd op de laatst geldende prijzen, vastgelegd in prijslijsten van leverancier.
 5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen zonder aftrek van enige korting.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van (druk- en zet)fouten. Voor de gevolgen van (druk- en zet)fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij (druk- en zet)fouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 
Artikel 9 – Facturering en betaling
 1. Bij betaling zal als factuurdatum worden aangehouden de datum, waarop de betreffende zaken zijn geleverd dan wel de dienst is afgerond.
 2. Betaling geschiedt contant of voorafgaande aan levering middels overmaking op een door leverancier aangewezen bankgirorekening, tenzij anders is overeengekomen. De door de bank aangenomen valutadatum wordt dan aangemerkt als betalingsdag.
 3. Afnemer is niet bevoegd om op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen, tenzij ten dage van de betaling een creditnota of andere akkoordverklaring van leverancier in het bezit van afnemer is.
 4. Aan het doen van eerdere betaling dan bij de totstandkoming van de overeenkomst is overeengekomen kan geen recht op een overeenkomstige korting worden verleend, indien leverancier hiermee niet akkoord gaat. Betalingen worden steeds geacht te zijn geschied ter voldoening van de oudste openstaande factuur.
 5. De afnemer die niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, is zonder dat enige waarschuwing nodig is, tegenover leverancier in gebreke. Indien afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is leverancier bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is afnemer aansprakelijk voor de door leverancier geleden schade. Indien de betaling van de toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen dertig dagen na datum van verzending van de factuur is leverancier gerechtigd, na het verstrijken van bedoelde termijn, aan afnemer een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ter grootte van de wettelijke rente, evenwel met een minimum van 10% per jaar, indien de wettelijke rente lager is dan 10%, van het totaalbedrag van de factuur Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn vervalt iedere verleende betalingskorting. De te berekenen rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.
 6. Leverancier is voorts gerechtigd buiten de hoofdsom en de rente van afnemer te vorderen alle incassokosten, die door niet-betaling zijn veroorzaakt, alsook de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door afnemer verschuldigd in ieder geval, waarin leverancier zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Die kosten bedragen 15% van het factuurbedrag.
 7. Leverancier is te allen tijde gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van een overeenkomst, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat afnemer op verzoek en ten genoegen van leverancier zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en alle lopende overeenkomsten.
 8. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
Artikel 10 – Levering en uitvoering
 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres van de leverancier, Gobanna IJmuiden, tenzij anders overeengekomen.
 3. Indien leverancier voor rekening en risico van afnemer het vervoer van de zaken op zich neemt, is leverancier verplicht om de zaken naar behoren te vervoeren en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.
 4. Direct na de levering draagt de afnemer het risico van alle directe en indirecte schade, die aan of door de geleverde zaak of onderdelen daarvan ontstaan.
 5. De leverancier zal zich inspannen om de levertermijn zoals op de overeenkomst vermeld staat na te komen, tenzij afnemer akkoord is gegaan met een langere levertermijn. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan zo spoedig mogelijk, in ieder geval vóór de overeengekomen leverdatum, bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De afnemer heeft geen recht op een schadevergoeding. 
 6. In geval van ontbinding conform het lid 5 van dit artikel zal de ondernemer (resp. een gedeelte van) het bedrag dat de afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 7. Indien om welke reden dan ook afnemer niet in staat is zaken op het overeengekomen leveringstijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor overdracht, zal leverancier, als haar opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van afnemer de zaken bewaren en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, totdat zij bij de afnemer bezorgd zijn.
 8. Bij inwerkingtreding van lid 7 van dit artikel is afnemer verplicht aan leverancier de opslagkosten te vergoeden, volgens het hij leverancier gebruikelijke tarief en, bij gebrek daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, vanaf het tijdstip van de overeengekomen leveringstijdstip.
 9. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn ten gevolge van omstandigheden waarvoor leverancier niet aansprakelijk is en die te wijten zijn aan afnemer, wordt leverancier geacht aan haar verplichtingen tot levering te hebben voldaan door de zaak ter beschikking van afnemer te houden, mits zij hiervan binnen 3 werkdagen, nadat de zaken aan afnemer zijn aangeboden tot aflevering, kennis heeft gegeven aan afnemer.
 10. Het vorenstaande geldt ook, indien de zaken onbestelbaar zijn ten gevolge van het feit, dat een deugdelijk bezorgadres ontbreekt. In alle gevallen, waarin zaken terugkomen in het bedrijf van leverancier ten gevolge van het feit, dat zij onbestelbaar zijn, draagt de afnemer het volledige risico van deze zaken.
 11. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de afnemer geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding.
 12. Het is leverancier toegestaan de order eerder dan de overeengekomen leverdatum af te leveren.
Artikel 11 – Conformiteit en wettelijke garantie
 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de afnemer op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Op alle producten is de wettelijke garantie van toepassing. De duur van de wettelijke garantie kan verschillen op basis van de aard van het product. 
 4. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na ontdekking schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld, via email naar info@gobanna.com.
 5. Indien niet aan lid 4 is voldaan, kan leverancier niet gehouden worden aan enige garantieverplichting of vergoeding van enige schade.
 6. De garantie geldt niet indien:
  – de afnemer de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  – de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld;
  – de geleverde producten in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of de instructies op de verpakking behandeld zijn.
 7. Aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkige zaak of tot vervanging van die zaak of van een onderdeel daarvan, een en ander ter beoordeling aan leverancier.
Artikel 12 – Aanvullende garantie
 1. Op alle nieuwe Gobanna minicaravans is een waterdichtheidsgarantie van toepassing, tenzij anders overeengekomen.
 2. De in dit artikel genoemde garantie heeft een duur van 6 kalenderjaren, ingaande op de dag van de eerste levering. Bij doorverkoop of doorgave (occasions) van het product, geldt ook de dag van levering, genoemd op de koopovereenkomst waarbij de minicaravan in nieuwstaat door de ondernemer (Gobanna) is verkocht, als ingangsdatum.
 3. Om van deze garantie gebruik te kunnen maken moet binnen de garantietermijn het product met regelmaat bij leverancier aangeboden worden voor een vochtmeting. Deze meting moet jaarlijks telkens uiterlijk 2 maanden na of voor de datum van de eerste levering worden uitgevoerd. De kosten voor deze inspectie zijn volgens het op dat moment geldende tarief en zijn over het algemeen voor rekening van de consument.
 4. Eventuele lekkage, of het vermoeden hiervan, dient binnen 2 maanden na ontdekking schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld, via email naar info@gobanna.com.
 5. Leverancier kan niet gehouden worden aan enige garantieverplichting of vergoeding van enige schade indien:
  – er niet aan lid 3 en 4 van dit artikel is voldaan;
  – de consument de leverancier niet in staat heeft gesteld noodzakelijke reparaties uit te voeren binnen 2 maanden na ontdekking of vermoeden van lekkage;
  – de consument de Gobanna minicaravan of onderdelen daarvan zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  – de Gobanna minicaravan aan abnormale omstandigheden is blootgesteld of anderszins onzorgvuldig is behandeld;
  – de Gobanna minicaravan in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer behandeld is.
 6. Aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot kosteloos herstel van de lekkage of tot vervanging van de zaak of van een onderdeel daarvan, een en ander ter beoordeling aan leverancier.
Artikel 13 – Ontbinding en overmacht
 1. Komt een der partijen een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig na, dan heeft de ander het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming van een geringe aard of omvang is.
 2. De koopovereenkomst wordt zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden, na schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel daarvan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de nakoming van de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen garandeert.
 3. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Afnemer is aansprakelijk voor de door leverancier geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.
 4. De in artikel 10 bedoelde levertermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke de afnemer door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen. Indien aflevering c.q. afname door overmacht langer dan 6 maanden wordt vertraagd is ieder der partijen onder uitsluiting van verdere rechten bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden volgens de Wet. De termijn van 6 maanden is zoveel korter of langer, naarmate één der partijen aantoont, dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ontbinding op een eerder of later tijdstip gerechtvaardigd is.
 5. Onder overmacht van leverancier wordt in ieder geval verstaan:
  – de omstandigheid dat leverancier een prestatie, die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd;
  – stakingen;
  – storingen in het wegverkeer;
  – overheidsmaatregelen, die leverancier verhinderen haar verplichtingen tijdig, dan wel deugdelijk na te komen.
 6. Ontbinding door de consument geschiedt door middel van een aangetekende brief of deurwaardersexploot aan leverancier.
 7. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van de afnemer ten gevolge van ontbinding op grond van dit artikel.
Artikel 14 – Klachtenregeling
 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Dit kan schriftelijk, via email naar info@gobanna.com. Tevens is het mogelijk om klachten met betrekking tot e-commerce aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
Artikel 15 – Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking

Afnemer zal het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst evenals overige bedrijfsinformatie geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van leverancier.

Artikel 16 – Verwerking van persoonsgegevens van de klant
 1. De persoonsgegevens die worden vermeld op de koopovereenkomst worden door de leverancier als verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan de leverancier uitvoering geven aan deze voorwaarden, de overeenkomst uitvoeren, de afnemer optimale service en actuele productinformatie geven en gepersonaliseerde aanbiedingen doen.
 2. De klant kan om inzage en correctie met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en verzet aantekenen. Betreft het direct mailing, dan zal een dergelijk protest steeds worden gehonoreerd.
Artikel 17 – Toepasselijk recht
 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Gobanna – versie oktober 2023