Algemene verkoopvoorwaarden (webshop)

Algemene voorwaarden webshop Gobanna
Artikel 1 – Begripsomschrijving

In deze verkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:
Leverancier/verkoper/ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, Gobanna, zoals nader omschreven in artikel 2, gebruiker van deze verkoopvoorwaarden;
Afnemer/koper: degene in wiens opdracht of voor wiens rekening, een overeenkomst op afstand aangegaan wordt met de ondernemer;
Consument: een afnemer/koper die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroep of bedrijf;
Zaken: de te leveren stoffelijke objecten of diensten;
Partijen: leverancier en afnemer;
Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen afnemer en leverancier betreffende de levering van zaken;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor aanbod en verkoop van zaken, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat partijen gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Webshop: de webpagina die ondernemer hanteert als het georganiseerde systeem voor verkoop op afstand, waarop online goederen of diensten worden aangeboden en verkocht, te vinden op https://www.gobanna.com/webshop/;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Schriftelijk: in geschrift of elektronisch;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Gobanna
Trawlerkade 98
1976 CC IJmuiden
(Postadres: Middenhavenstraat 12, 1976 CL, IJmuiden)

Telefoonnummer: 0255-577481
E-mailadres: info@gobanna.com
KvK-nummer: 34199607
BTW-identificatienummer: NL002040766B32

Artikel 3 – Toepasselijkheid
 1. Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten op afstand tussen ondernemer en afnemer, die elektronisch middels het georganiseerde systeem van de webshop van de leverancier tot stand komen. (Voor overige koopovereenkomsten tussen leverancier en afnemer zijn de Algemene verkoopvoorwaarden Gobanna van toepassing.) Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer langs elektronische weg beschikbaar gesteld voor kennisneming. Op verzoek van de afnemer kunnen deze ook kosteloos toegezonden worden.
 3. In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen schriftelijke verbintenissen boven deze verkoopvoorwaarden.
 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, of onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 5. Deze voorwaarden kunnen door leverancier te allen tijde kunnen worden gewijzigd en/of aangevuld.
Artikel 4 – Het aanbod
 1. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Afbeeldingen bij producten zijn zo veel mogelijk een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. In het bijzonder is het volgende gecommuniceerd of inzichtelijk gemaakt alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten:
  – de prijs inclusief belastingen;
  – de kosten van eventuele verzending;
  – het herroepingsrecht, en wanneer dit wel of niet van toepassing is;
  – de betalingsmethoden en eventuele extra kosten die er aan de gekozen wijze verbonden zitten;
  – de wijze van aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  – of de overeenkomst of de persoonsgegevens worden gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze door de afnemer te raadplegen zijn;
  – eventuele aanvullende voorwaarden of condities die verder nog van toepassing zijn op de overeenkomst op afstand.
Artikel 5 – De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod leverancier heeft bereikt en er aan de daarbij gestelde voorwaarden is voldaan. Acceptatie vindt plaats zodra afnemer binnen het systeem van de webshop de bestelling plaatst. Door acceptatie verenigt de koper zich uitdrukkelijk met toepasselijk verklaring van deze algemene verkoopvoorwaarden.
 2. Afnemer bevestigt met het plaatsen van de bestelling de juistheid van de door hem verschafte (persoons)gegevens.
 3. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant kiest voor een elektronische betaalmethode, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
Artikel 6 – Herroepingsrecht
 1. Bij een overeenkomst op afstand heeft de consument wettelijk het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. De consument maakt dan schriftelijk kenbaar aan de leverancier gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, via email naar info@gobanna.com. Na annulering heeft de consument nogmaals 14 dagen de tijd om het product te retourneren. Het volledige orderbedrag inclusief eventuele verzendkosten wordt dan gecrediteerd. De kosten voor het retour zijn voor rekening van de consument.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te verkopen, dan kan leverancier deze waardevermindering van het product aan consument doorberekenen door het in lid 1 genoemde volledige orderbedrag met de waardevermindering te verlagen.
 4. Indien consument na afloop van de in lid 1 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 5. Uitgezonderd op dit herroepingsrecht zijn producten die op maat gemaakt worden. Dit betreft alle producten die volgens door de consument aangegeven specificaties worden gemaakt of aangepast. De verkoop is hierbij na succesvolle betaling definitief.
Artikel 7 – De prijs en prijswijzigingen
 1. De prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld, en omvatten alle kosten in verband met de nakoming van de verplichtingen van leverancier.
 2. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende wisselkoersen, invoerrechten, belastingen en heffingen. Indien na totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren, waaronder begrepen de hierboven genoemde factoren, een verhoging ondergaan, is leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Eventuele prijsverhogingen zullen door leverancier onverwijld schriftelijk ter kennis van afnemer worden gebracht.
 3. Indien afnemer bezwaren heeft tegen op grond van dit artikel door leverancier toegepaste prijsverhogingen, dient hij leverancier daarvan binnen 14 dagen na de in het vorige lid van dit artikel bedoelde kennisgeving, schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan de prijsverhogingen door afnemer worden geacht te zijn aanvaard.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen zonder aftrek van enige korting.
 5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van (druk- en zet)fouten. Voor de gevolgen van (druk- en zet)fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij (druk- en zet)fouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 
Artikel 8 – Betaling
 1. Betaling geschiedt contant bij het ophalen van de producten of voorafgaande aan levering middels een door de leverancier aangewezen of ingericht elektronisch betaalsysteem, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Is dit laatste het geval, dan zal de betalingstermijn duidelijk omschreven zijn.
 2. Afnemer is niet bevoegd om op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen, tenzij ten dage van de betaling een creditnota of andere akkoordverklaring van leverancier in het bezit van afnemer is.
 3. Aan het doen van eerdere betaling dan bij de totstandkoming van de overeenkomst is overeengekomen kan geen recht op een overeenkomstige korting worden verleend, indien leverancier hiermee niet akkoord gaat. Betalingen worden steeds geacht te zijn geschied ter voldoening van de oudste openstaande factuur.
 4. De afnemer die niet uiterlijk bij aflevering heeft betaald, dan wel uiterlijk bij het verlopen van de schriftelijk overeengekomen afwijkende betaaltermijn, is zonder dat enige waarschuwing nodig is, tegenover leverancier in gebreke. Indien afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is leverancier bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is afnemer aansprakelijk voor de door leverancier geleden schade.
 5. Leverancier is voorts gerechtigd buiten de hoofdsom, de rente, alle incassokosten die door niet-betaling zijn veroorzaakt, alsook de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, van afnemer te vorderen. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door afnemer verschuldigd in ieder geval, waarin leverancier zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Die kosten bedragen 15% van het aankoopbedrag.
 6. Leverancier is te allen tijde gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van een overeenkomst, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat afnemer op verzoek en ten genoegen van leverancier zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en alle lopende overeenkomsten.
 7. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
Artikel 9 – Levering en uitvoering
 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Bij het afhalen van producten is de plaats van levering per adres van de leverancier, Gobanna IJmuiden, mogelijk tijdens de openingstijden.
 3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de afnemer of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 5 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij afnemer akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De afnemer heeft geen recht op een schadevergoeding. 
 5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de afnemer geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding.
 6. In geval van ontbinding conform lid 4 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 7. Het is leverancier toegestaan de order eerder dan in de overeengekomen levertermijn af te leveren.
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de afnemer op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Op alle producten is de wettelijke garantie van toepassing. De duur van de wettelijke garantie kan verschillen op basis van de aard van het product. 
 4. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na ontdekking schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld, via email naar info@gobanna.com.
 5. Indien niet aan lid 4 is voldaan, kan leverancier niet gehouden worden aan enige garantieverplichting of vergoeding van enige schade.
 6. De garantie geldt niet indien:
  – de afnemer de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  – de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld;
  – de geleverde producten in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of de instructies op de verpakking behandeld zijn.
 7. Aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkige zaak of tot vervanging van die zaak of van een onderdeel daarvan, een en ander ter beoordeling aan leverancier.
Artikel 11 – Klachtenregeling
 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Dit kan schriftelijk, via email naar info@gobanna.com. Tevens is het mogelijk om klachten met betrekking tot e-commerce aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
Artikel 12 – Verwerking van persoonsgegevens van de klant
 1. De persoonsgegevens die worden vermeld op de overeenkomst worden door de leverancier als verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan de leverancier uitvoering geven aan deze voorwaarden, de overeenkomst uitvoeren, de afnemer optimale service en actuele productinformatie geven en gepersonaliseerde aanbiedingen doen.
 2. De klant kan om inzage en correctie met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en verzet aantekenen. Betreft het direct mailing, dan zal een dergelijk protest steeds worden gehonoreerd.
Artikel 13 – Toepasselijk recht
 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Gobanna – versie oktober 2023